ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวทางการสอบครูผู้ช่วย ปี 2560
progame ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวทางการสอบครูผู้ช่วย ปี 2560

กดแชร์ไปยังเฟซบุ๊คของตัวเองได้ที่นี่ >>>
แนวทางหลักเกณฑ์ฯ การสอบแข่งขัน                                                                                                  ครูผู้ช่วย                                                      
                                                                ที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับปรุงแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                 ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้มีการจัดสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกส่วนราชการ                                 รวมทั้งเพื่อให้สถานศึกษามีอัตรากำลังข้าราชการครูเพียงพอต่อความต้องการ                                 และทันกำหนดการเปิดภาคเรียนที่                                 1 ปีการศึกษา 2560 โดยแนวทางที่จะปรับปรุง สรุปดังนี้
                                                      
                                                                1. การสอบแข่งขัน แบ่งเป็นภาค ก ?ภาค ข? และภาค ค
                                                      
                                                                2. ผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน
                                 - ภาค ก
                                 ให้ ก.ค.ศ. หรือส่วนราชการ                                 หรือหน่วยงานอื่นที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย                                 เป็นผู้ดำเนินการสอบ
                                 - ภาค ข และ ภาค ค                                 ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด                                 (กศจ.) หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่                                 ก.ค.ศ. ตั้งแล้วแต่กรณี เป็นผู้ดำเนินการสอบ
                                                      
                                                                3. กำหนดวันเวลาในการสอบ
                                 -
                                ภาค ก                                 ให้ ก.ค.ศ. หรือส่วนราชการ                                 หรือหน่วยงานอื่นที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย เป็นผู้กำหนดวันเวลาในการสอบ
                                 - ภาค ข และ ภาค ค                                 ให้ส่วนราชการ                                 เป็นผู้กำหนดวันเวลาในการสอบ
                                                      
                                                                4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
                                 - ภาค ก

                                ????                                1)                                 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา                                 30
???? 2)                                 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่ง                                 ครูผู้ช่วย
                                ???? 3)                                 ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่น                                 ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ค.ศ.                                 ไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย
                                 - ภาค ข และ ภาค ค                                 กำหนดเหมือนภาค ก แต่เพิ่มอีก                                 1                                 ข้อ คือ                                 "ต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ภาค ก                                 ที่ยังไม่ครบอายุการขึ้นบัญชี"
                                                      
                                                                5.                                 หลักสูตรการสอบแข่งขัน แบ่งออก เป็น                                3 ภาค
?? - ภาค ก  ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป                                 และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม                                 จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู                                 มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา                                 และความรู้อื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
?? - ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
?? - ภาค ค  ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ
                                                      
                                                                6. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร
                                
- ภาค ก                                 ค่าธรรมเนียม                                 200 บาท
                                 - ภาค ข และ ภาค ค ?ค่าธรรมเนียม                                 300 บาท
                                                      
                                                                7. การดำเนินการสอบ ภาค ก                                  ภาค ข                                  และ ภาค ค
                                
                                ??                                1) ประกาศรับสมัครไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน                                 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
                                ?? 2) รับสมัครสอบแข่งขันไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน                                 ไม่เว้นวันหยุดฯ                                 ด้วยการยื่นสมัครด้วยตนเองหรือยื่นสมัครทางอิเล็กทรอนิกส์
                                ?? 3) กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติฯ
                                ?? 4) ให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน
                                ?? 5) ผู้ดำเนินการสอบฯ                                 อาจตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
                                                      
                                                                8. เกณฑ์การตัดสิน
                                 - ภาค ก                                 ใช้เกณฑ์ ?ผ่าน?                                 โดยต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ                                 จึงจะออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านให้
                                 ?- ภาค ข และ ภาค ค ?ต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ                                 จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้
                                                      
                                                                9. การประกาศรายชื่อ
                                 - ภาค ก
?ให้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน                                 โดยต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ                                 และให้ออกหนังสือรับรองผลให้แก่ผู้สอบผ่าน                                 เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครสอบ ภาค ข                                 และ ภาค ค
                                 - ภาค ข และ ภาค ค                                 ให้ประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ                                 โดยให้เรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมทั้ง                                 2                                 ภาค จากมากไปหาน้อย
                                                      
                                                                10. อายุหนังสือรับรองผลการสอบ ภาค ก??                                หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ภาค ก                                 ให้ใช้ได้ไม่เกินห้าปี                                 นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน                                 หากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งฯแล้ว                                 หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ภาค ก ทุกฉบับ                                 ที่ออกก่อนวันบรรจุและแต่งตั้งเป็นอันยกเลิก
                                                      
                                                                11. อายุการขึ้นบัญชี?                                 บัญชีผู้สอบแข่งขันได้                                 ให้เป็นไปตามประกาศการขึ้นบัญชีฯ
                                                      
                                                                12. การเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
                                ?? 1) ครั้งแรก                                 ให้ใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้                                 เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ที่ประกาศผลการสอบแข่งขัน                                 ก่อนการเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่า                                 15 วัน
                                ?? 2) ครั้งต่อๆ ไป ให้ผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน                                 ทำหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคล                                 ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบวัน
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
ถาม/ตอบ
พัทยาอยู่จังหวัดอะไร คำตอบคือ:ชลบุรี
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้