ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เฉลยแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ กรณีทั่วไป
progame ออนไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เฉลยแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ กรณีทั่วไป

กดแชร์ไปยังเฟซบุ๊คของตัวเองได้ที่นี่ >>>
เฉลยแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
1. ข้อใดมีการใช้งานแตกต่างจากข้ออื่น
ก. CPU.ข. RAM.ค. ROM.ง. CD-ROM
2. ข้อใดเป็นหน่วยที่ใช้วัดความเร็วของการส่งข้อมูล
ก. pages per second (pps).ข. lines per minute (lpm).ค. bits per second (bps).ง. data per minute (dpm)
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ทำงานด้วยระบบใด?
ก. Digital.ข. Analog.ค. Calculate.ง. Numerical
4. CD-ROM 56x ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. มีอัตราความเร็ว 56 รอบ /วินาที.ข. บันทึกข้อมูลได้ 56 ครั้ง/วินาที.ค. อ่านข้อมูลได้ 56 เท่าของความเร็วปกติ.ง. มีอัตราความเร็วถ่ายทอดข้อมูล 56 กิโลไบต์/วินาที
5. เครื่องหมายที่บ่อบอกให้ผู้ใช้เครื่องทราบว่าเครื่อง พร้อมที่จะทำงาน คือเครื่องหมายแบบใด
ก. A:\\>.ข. C:\\>.ค. C>.ง. A>
6. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการส่งข้อมูลแบบสองทิศทางสลับกัน
ก. โทรทัศน์.ข. โทรศัพท์.ค. วิทยุสื่อสาร.ง. วิทยุ FM
7. ข้อใดคือความแตกต่างระหว่าง Hub และ Switch
ก. หน้าที่การใช้งาน.ข. ลักษณะการเชื่อมต่อกับเครือข่าย.ค. ลักษณะการส่งข้อมูล.ง. ถูกทุกข้อ
8. ในระบบอินเตอร์เน็ตจะใช้ภาษาสื่อสารมาตรฐานที่ชื่อว่าอะไร
ก. ISP.ข. TCP/IP.ค. KSC.ง. LAN
9. เว็บต่อไปนี้ที่ใช้ค้นหาข้อมูลบน Internet
ก. www.google.com.ข. www.sanook.com.ค. www.yahoo.com.ง. ถูกทุกข้อ
10. อาร์ปาเน็ต (Arpanet) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของอินเตอร์เน็ต เป็นของหน่วยงานใด
ก. ทหาร.ข. ตำรวจ.ค. แพทย์.ง. สถาบันการศึกษา
11. ข้อใดเป็นโปรแกรมที่ใช้งานไปสักระยะหนึ่งจะหมดไป
ก. Communications.ข. Fonts Utilities.ค. Calendar and Scheduling.ง. Device Drivers Utilities
12. ข้อใดไม่ใช้วีดิโอ
ก. .mid.ข. .mov.ค. .mp3.ง. .mp4
13. โดยทั่วไปการสื่อสารข้อมูลมีส่วนประกอบที่สำคัญ ยกเว้นข้อใด
ก. ผู้ส่งข้อมูล.ข. บุรุษไปรษณีย์.ค. ข้อมูล.ง. ผู้รับข้อมูล
14. web server หมายถึง
ก. เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ส่งข้อมูล.ข. ระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์.ค. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับรับข้อมูล.ง. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับข้อมูล
15. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ คืออะไร
ก. การบริหารงานสำนักงานด้วยระบบอัตโนมัติ.ข. การจัดงานให้เป็นระบบ ระเบียบ.ค. การสร้างพนักงานให้อยู่ในระเบียบ.ง. การทำงานอย่างมีระบบ
16. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์?
ก. มีความเร็วสูงในการประมวลผล.ข. มีความถูกต้องเชื่อถือได้.ค. เป็นระบบอนาลอก.ง. ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และอัตโนมัติ
17. ข้อใดกล่าวถึง Application Software
ก. ชุดของคำสั่งที่เขียนไว้เป็นคำสั่งสำเร็จรูป.ข. เขียนขึ้นเพื่อการทำงานเฉพาะอย่างที่เราต้องการ.ค. เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่มีผู้ทำไว้เพื่อใช้ในการทำงานประเภทต่าง ๆ.ง. การจัดการข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นหมวดหมู่
18. ข้อใดเป็นการประมวลผลข้อมูลรวบรวมไว้เป็นกลุ่ม
ก. Batch Processing.ข. Transaction Processing.ค. Oriented Processing.ง. Data Processing
19. Web board คืออะไร
ก. การฝากข้อความหรือคำถามไว้ เมื่อมีผู้เข้ามาก ก็เสนอความคิดเห็นหรือตอบ บน Internet.ข. การฝากข้อความหรือคำถามผ่านโทรศัพท์.ค. การฝากข้อความหรือคำถามผ่านโปรแกรม.ง. ไม่มีข้อถูก
20. คำสั่งใน Linux ที่มีความหมายคล้ายกับคำสั่ง DIR ใน MS-Dos คือ
ก. Is.ข. rpm.ค. cls.ง. clear
21. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
ก. Oracle.ข. Access.ค. Namo.ง. SQL Server
22. ข้อใดคือความหมายของคอมพิวตอร์
ก. เครื่องคำนวณอัตโนมัติ.ข. เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติรุ่นใหม่.ค. อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อย่างหนึ่ง.ง. เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง
23. ข้อใดหมายถึงหน่วยความจำสำรองในระบบ คอมพิวเตอร์
ก. CPU.ข. CAI.ค. ROM.ง. RAM
24. ในโปรแกรม Adobe PhotoShop ถ้าจะสร้างภาพเพื่อพิมพ์เป็นนิตยสารจะใช้ Mode ใด
ก. RGB Color.ข. CMYK Color.ค. Grayscale.ง. Bitmap
25. ในโปรแกรม Adobe PhotoShop ถ้าสร้างภาพเป็นสีขาวดำจะใช้ Mode ใด
ก. RGB Color.ข. CMYK Color.ค. Grayscale.ง. Bitmap
26. Videoconference คืออะไร
ก. การแปลงภาพและเสียง.ข. การประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต.ค. การเข้ารหัสสัญญาณวีดีโอ.ง. การควบคุมสัญญาณภาพทางอินเตอร์เน็ต
27. ในโปรแกรมเอ็กเซล C1=10, C2=20,C3=61,C4=60 ถ้าใช้คำสั่ง AVG (C1:C4) จะได้คำตอบในข้อใด
ก. 10.ข. 25.ค. 40.ง. 60
28. PCMCIA Card นิยมใช้กับคอมพิวเตอร์ในข้อใด
ก. PDA.ข. Palm.ค. PC.ง. Notebook
29. ข้อใดเป็นโปรแกรมที่ใช้งานไปสักระยะหนึ่งจะหมดอายุการใช้งาน
ก. Freeware.ข. Shareware.ค. Demo.ง. Limited
30. Geographic Information System : GIS คืออะไร
ก. ระบบห้องประชุมอัตโนมัติ.ข. การประชุมทางไกล.ค. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์.ง. การถอนเงินอัตโนมัติ
31. เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยเทคโนโลยีสำคัญ 2 สาขา คือข้อใด
ก. เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์.ข. เทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์.ค. เทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม กับเทคโนโลยีแบบเก่า.ง. ไมโครคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
32. Power Supply ข้อใดมีหัวต่อที่ใช้ต่อกับเมนบอร์ด 2 หัว
ก. แบบ ATX.ข. แบบ AT.ค. แบบ AUX 6 Pix.ง. แบบ ATX 12 v.
33. E-mail คืออะไร
ก. การส่งจดหมายที่ส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ต.ข. การส่งจดหมายผ่านไปรษณีย์.ค. การส่งจดหมายผ่านอินเตอร์เน็ตและไปรษณีย์.ง. ข และ ค ถูก
34. ตรงตามความต้องการของผู้ใช้หมายถึงข้อใด
ก. มีเนื้อหาที่ผู้ใช้มีความพอใจกับสารสนเทศ.ข. มีเนื้อหาที่ผู้ใช้วางเป้าหมายการใช้อย่างชัดเจนและแน่นอน.ค. มีเนื้อหาที่ผู้ใช้สามารถใช้วิจารณญาณในการใช้สารสนเทศได้ดี.ง. มีเนื้อหาตรงกับเรื่องที่ต้องการใช้ของผู้ใช้แต่ละคน
35. รหัสแทนข้อมูลใดใช้แทนข้อมูลภาษาไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
ก. รหัสแอสกี.ข. รหัสยูกีติค.ค. รหัสยูนิโคด.ง. รหัสเอบซีติค
36. เครื่องคิดเลข สามารถใช้คิดคำนวณเหมือนเครื่อง คิดเลขโดยทั่วไปได้เหมือนกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้
ก. เลือก Start-Program-Accessories.ข. เลือก Start-Program-Accessories-Paint.ค. เลือก Start-Program-Accessories-Calculator.ง. เลือก Start-Program-Accessories-Scientific
37. หน่วยความจำ RAM มีความสามารถอย่างไร
ก. สามารอ่านและเขียนข้อมูลได้แบบสุ่ม.ข. เวลาไฟดับข้อมูลไม่สามารถลบได้.ค. จำข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก.ง. สามารถดึงข้อมูลที่ส่งเข้ามาแล้วทำการสแกน
38. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรม Web Server
ก. PWA.ข. IIS.ค. ASP.ง. OmmiHTTPd
39. CD-ROM หนึ่งแผ่นจะสามารถบรรจุข้อมูลได้กี่ MBYTE
ก. 400.ข. 500.ค. 600.ง. 700
40. การบริการโอนย้ายข้อมูลได้แก่บริการใด
ก. PTF.ข. FPT.ค. FTP.ง. PFT
41. สารสนเทศ หมายถึงอะไร
ก. ข้อมูลข่าวสารที่มีบันทึกอย่างเป็นระบบ.ข. ข้อมูลจากแฟ้มบันทึก.ค. การสื่อสารโทรคมนาคมภายในประเทศ.ง. คำตอบข้อ ก. และ ค. ถูก
42. DISK DRIVE ที่มีความจุ 1.44 MB คือข้อใด
ก. FLOPPY DISK.ข. HARD DISK.ค. CD- ROM.ง. CD-RW
43. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมสนทนาออนไลท์
ก. MSN.ข. QQ.ค. Pirch.ง. Telnet
44. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคมต่างกันอย่างไร
ก. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสียค่าบริการมากกว่า.ข. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมีเครือข่าย มากกว่า.ค. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมส่งผลลัพธ์ ให้ล่าช้า.ง. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมีคนนิยม มากกว่า
45. โดยปกติการเก็บข้อมูล IP Address จะมีขนาดความจุเท่าใด
ก. 8 bit.ข. 16 bit.ค. 32 bit.ง. 64 bit
46. เครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทใดนิยมใช้รหัสแอสกีแทนข้อมูล
ก. เครื่องเซิร์ฟเวอร์.ข. เครื่องเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ.ค. การแบ่งข้อมูลตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับ.ง. การแบ่งข้อมูลตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับ
47. การต่อสายแลนแบบ UTP ถ้ามีระยะห่างเกิน100 เมตร ต้องใช้อุปกรณ์ใดช่วยในการทวนสัญญาณ
ก. Hub.ข. Router.ค. Bride.ง. Repeater
48. ข้อใดเป็นการสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องที่สุด
ก. ข้อใดเป็นการสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องที่สุด.ข. เป็นการส่งผ่านที่ทันสมัยที่สุด.ค. ช่วยให้การสื่อสารดียิ่งขึ้น.ง. เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เกิดวิธีใหม่
49. การต่อเชื่อมข่ายคอมพิวเตอร์แบบใดเมื่อเครื่องหนึ่งเครื่องใดขัดข้องปัญหาจะทำให้เครื่องต่อไปใช้งานไม่ได้
ก. BUS.ข. STAR.ค. RING.ง. SINGLE
50. ส่วนประกอบที่สำคัญของการประยุกต์คอมพิวเตอร์ คืออะไร
ก. เขตข้อมูล (Field).ข. แฟ้มข้อมูล (File).ค. ฐานข้อมูล (Database).ง. แฟ้มเอกสาร
51. TCP/IP ย่อมาจากอะไร
ก. Transmission Control Protocol/Internet.ข. Tionransmiss Coltro Rrotocol/Internet.ค. Transfer Control Protocol/Internet.ง. Technical Control Protocol/Internet
52. ข้อใดคือโปรแกรมบีบอัดไฟล์
ก. WinZip.ข. Winpro.ค. WinRar.ง. ข้อ ก. และ ค. ถูก
53. ชื่อโดเมน gov หมายถึงองค์กรประเภทใด
ก. กลุ่มสถาบันการศึกษา.ข. กลุ่มองค์กรอื่น ๆ.ค. กลุ่มองค์กรทหาร.ง. กลุ่มองค์กรของรัฐทั่วไป
54. ในโปรแกรม Excel ,เซลล์ A1=23, B1=10,C1=24 ถ้าจะรวมผลลัพธ์ทั้ง 3 เซลล์ จะใช้คำสั่งในข้อใด
ก. COUNT.ข. IF.ค. AVG.ง. SUM
55. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
ก. ตัวส่ง.ข. ช่องทางการส่ง.ค. ตัวรับ.ง. ช่องทางการรับ
56. 1 MB เท่ากับข้อใด
ก. 1,000 ไบต์.ข. 1,024 ไบต์.ค. 1,024 กิโลไบต์.ง. 1,000,000 ไบต์
57. คอมพิวเตอร์เครือข่ายระยะไกลเรียกอีกอย่าง หนึ่งว่า
ก. LAN.ข. Line.ค. Network.ง. WAN
58. โฮมเพจของสถาบันราชภัฎพิบูลสงครามพิษณุโลก ตรงกับข้อใด
ก. www.rip.or.th.ข. www.rips.ac.th.ค. www.rip.ac.th.ง. www.rip.com
59. สัญลักษณ์ที่ปรากฎมีความหมายว่าอย่างไร

ก. รับค่าข้อมูล.ข. ประมวลผล.ค. เริ่ม - จบโปรแกรม.ง. แสดงผลทางจอภาพ
60. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์
ก. Edit Plus.ข. Namo.ค. Hotdog.ง. Appsery
61. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. E-Mia คือ การส่งจดหมายระหว่างคอมพิวเตอร์.ข. www คือ การค้นหาข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต.ค. IRC คือ การสนทนาระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์.ง. FTP คือ การค้นหาข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์
62. Management Information System/MIS หมายถึงอะไร
ก. หมายถึงยุคแรกของคอมพิวเตอร์.ข. หมายถึงยุคที่คอมพิวเตอร์เฟื่องฟู.ค. หมายถึงยุคอุตสาหกรรม.ง. หมายถึงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
63. ท่านคิดว่าการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ ต่อโลกในปัจจุบันเนื่องจาก
ก. ความเป็นที่นิยมของตลาดโลกและความ ก้าวหน้าทันโลกปัจจุบัน.ข. ความต้องการของสังคมมนุษย์ต้องการความ ทันสมัย.ค. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของสังคมโลก.ง. ความต้องการในด้านความทันสมัย
64. การติดต่อสื่อสารข้อใด ที่ไม่นิยมทำได้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ก. ภาพนิ่ง.ข. ข้อความ.ค. เสียง.ง. ภาษามือ
65. หน่วยความจุ 1 KB มีจำนวนกี่ตัวอักษร
ก. 1 ตัวอักษร.ข. 1,000 ตัวอักษร.ค. 1,024 ตัวอักษร.ง. 1,042 ตัวอักษร
66. OSI Modal ของระบบเครือข่าย มีกี่ชั้น
ก. 5 ชั้น.ข. 6 ชั้น.ค. 7 ชั้น.ง. 8 ชั้น
67. โปรแกรมประยุกต์ใดที่มีไว้สำหรับการพิมพ์ เอกสาร
ก. Data Base.ข. Word Processor.ค. Spread Sheet.ง. Authoring Tools
68. หน่วยความจำของฮาร์ดดิสก์มีค่าเป็น 1 M = 1.048576 byte หรือ 1 G = 1.073741824 byte หรือประมาณเท่าไร
ก. 10 ล้านไบต์.ข. 100 ล้านไบต์.ค. 1000 ล้านไบต์.ง. 10000 ล้านไบต์
69. Internet หมายถึงอะไร
ก. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อมกันในระยะ ใกล้ ๆ.ข. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกัน ทั่วโลก.ค. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกัน ภายในประเทศ.ง. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อ ภายในประเทศ
70. ระบบปฏิบัติการเครือข่ายนิยมใช้ปัจจุบันใช้หลักการใด
ก. หลักประเมินผลแบบ ยูนิกซ์เซิร์ฟเวอร์.ข. หลักประเมินผลแบบ เจเนอรอเซิร์ฟเวอร์.ค. หลักประเมินผลแบบโพเทเบอร์เซิร์ฟเวอร์.ง. หลักประเมินผลแบบไคลเอนเซิร์ฟเวอร์
71. จุดเล็ก ๆ ที่ต่อกันจนทำให้เกิดภาพบนจอภาพเรียกว่าอะไร
ก. Pin.ข. Pixel.ค. Gif.ง. JPG
72. ข้อใดคือความหมายของ Web Page
ก. เอกสารแต่ละหน้า.ข. หน้าหลักของเว็บเพจ.ค. แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร.ง. หน้าแรกของเอกสาร
73. ข้อใดคือ Web Browser
ก. Opera.ข. Netscape Navigator.ค. Internet Explorer.ง. ถูกทุกข้อ
74. เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วไม่มีภาพบนจอ สันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ก. สายเม้าส์หลุดหรือหลวม.ข. Floppy disk Drive หลุดหรือหลวม.ค. หน่วยความจำ(RAM)หลุดหรือหลวม.ง. สายต่อลำโพงหลุดหรือหลวม
75. Package คือโปรแกรมอะไร
ก. ซอฟต์แวร์ประยุกต์.ข. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป.ค. ซอฟต์แวร์สำหรับระบบ.ง. ซอฟต์แวร์จัดพิมพ์รายงาน
76. แฟ้มบุคลากร หมายถึงอะไร
ก. แฟ้มที่เก็บข้อมูลพื้นฐานของเจ้าหน้าที่ทุกคน.ข. แฟ้มที่เก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่คนเดียว.ค. แฟ้มที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลทั่วประเทศ.ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
77. ข้อใดคือการนำข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้ครั้งละ 1 บิต
ก. Single Port.ข. Serial Port.ค. Parallel Port.ง. Scanner
78. การรับ-ส่งอีเมล์ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตต้องอาศัยโปรโตคอลชื่ออะไร
ก. ftp.ข. http.ค. telnet.ง. Smtp
79. ถ้าจะใช้อินเตอร์เน็ตฟรี TOT จะต้องต่อโทรศัพท์หมายเลขใด
ก. 1221.ข. 1222.ค. 1223.ง. 1224
80. บุคคลใดที่ทำหน้าที่ประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลคือข้อใด
ก. USER.ข. DBA.ค. BDMS.ง. DBSM
81. stand-alone คือ
ก. ระบบประมวลผล.ข. หน่วยแสดงผลทางหน้าจอ.ค. เครื่องประมวลผลคำ.ง. ระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์
82. Operating System คืออะไร
ก. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์.ข. โปรแกรมตรวจสอบระบบเครื่อง.ค. โปรแกรมระบบเช่าซื้อ.ง. ไม่มีข้อถูก
83. รหัส #FFFFFF คือ รหัสสีใดในการเขียนเว็บเพจ
ก. สีดำ.ข. สีน้ำเงิน.ค. สีขาว.ง. สีเขียว
84. ข้อใดเปรียบเสมือนสารบัญหนังสือ
ก. Web Site.ข. ACC.ค. Page.ง. URL
85. สิ่งใดต่อไปนี้จัดอยู่ในหน่วยแสดงผล (OUTPUT UNIT)
ก. KEYBOARD.ข. CPU SET.ค. MOUSE.ง. FAX
86. สิ่งที่เป็นหัวใจของ Internet คือข้อใด
ก. เครือข่ายระยะใกล้.ข. เครือข่ายย่อยของแต่ละองค์กร.ค. เครือข่ายเชื่อมโยง.ง. ถูกทั้งถูก ก และ ข
87. ถ้าจะเข้าเยี่ยมชมเว็บสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเข้าไปที่เว็บใด
ก. http://www.sec.go.th.ข. http://www.moe.go.th.ค. http://www.obec.go.th/.ง. http://school.obec.go.th/
88. เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบสารสนเทศเริ่มจาก ข้อใด
ก. การจัดเก็บ ประมวลผล แสดงผล เผยแพร่.ข. รวบรวมข้อมูล แสดงผล เผยแพร่.ค. ประมวลผล จัดเก็บข้อมูล แสดงผล บรรยาย ประมวลผล แสดงผล.ง. บรรยาย ประมวลผล แสดงผล
89. แถบเครื่องมือเมนู (Tool bar) ใช้เพื่ออะไร
ก. กำหนดการรักษาความปลอดภัย.ข. จบการทำงานหรือหยุดการสืบค้น.ค. ไปยังเอกสารหน้าที่เคยไปมาแล้ว.ง. ทำการแสดงเอกสารหน้านั้นใหม่
90. 3 + 5 X (2 X 2 + 1) ? 3 = ?
ก. 20.ข. 25.ค. 37.ง. 40
91. 448?อ่านว่าอย่างไร
ก. สี่-สี่-แปด.ข. สี่-สี่-ฐานแปด.ค. สี่-สิบ-สี่-แปด.ง. สี่-สิบ-สี่-ฐานแปด
92. Collision คือ ข้อใด
ก. การป้องกันข้อมูล.ข. การรับข้อมูล.ค. การชนกันของข้อมูล.ง. การตรวจสอบข้อมูล
93. การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML คำสั่งใดใช้ในการสร้างรูปภาพบนเว็บเพจ
ก. (A Href=??.?)????????(/A).ข. (bgcolor=??.?)??????..(/bgcolor).ค. (img scr=??.?).ง. (Font Face=??.?)??????..(/Font)
94. Windows 98 คืออะไร
ก. โปรแกรมการสร้างงานเอกสาร.ข. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ.ค. โปรแกรมเชื่อมโยง.ง. ถูกทุกข้อ
95. ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ได้แก่ อะไร
ก. ทีวี.ข. โทรศัพท์.ค. อินเตอร์เน็ต.ง. คอมพิวเตอร์
96. ระบบเครือข่ายระยะไกลหรือ WAN มีการส่งข้อมูลในลักษณะใด
ก. แวน.ข. แพ็กเกจ.ค. แสน.ง. เน็ตเวิร์ค
97. คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไร?
ก. การถอนเงินจากเครื่อง atm.ข. การจับจ่ายซื้อของในห้างสรรพสินค้าโดยใช้บัตรเครดิต.ค. การสำรองที่นั่งเครื่องบินสื่อสาร.ง. ถูกทุกข้อ
98. ถ้าต้องการอ่านเอกสาร .pdf จะต้องเปิดโดยใช้โปรแกรมใด
ก. Microsoft Word.ข. Access 97.ค. Windows Media.ง. Acrobat Reader
99. ข้อใด คือประโยชน์ของการใช้สัญญาณผ่านดาวเทียม
ก. ส่งสัญญาณข้อมูลคอมพิวเตอร์.ข. ส่งสัญญาณโทรทัศน์.ค. ใช้ในทางภูมิศาสตร์.ง. ถูกทุกข้อ
100. ข้อใด เป็นระบบเครือข่ายที่อำนวยความสะดวกแก่ ผู้ใช้จำนวนมาก
ก. LAN.ข. Stand Alone.ค. E-mail.ง. LNA
101. ข้อใดคือความหมายของ Web Site
ก. แหล่งที่เก็บข้อมูลเอกสารสื่อประสมต่าง ๆ.ข. แหล่งบริการข้อมูล.ค. หน้าหลักของเว็บ.ง. การเชื่อมโยงข้อมูล
102. ข้อใด กล่าวถึงระบบเครือข่ายได้ถูกต้อง
ก. การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน.ข. การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์ต่าง ๆ.ค. การส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์.ง. การต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องเข้า กัน
103. ที่พอร์ตของฮาร์ดดิสแบบ SCSI จะมีขาสัญญาณอยู่กี่ขา
ก. 40 ขา.ข. 50 ขา.ค. 60 ขา.ง. 70 ขา
104. บริษัทที่มีบทบาทอย่างมากในการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นแรกคือบริษัทใด
ก. IBM.ข. COMPAQ.ค. MICROSOFT.ง. DIGTAL
105. หน่วยงานใดที่รับจดทะเบียนโดเมนเนมของประเทศไทย
ก. Thnic.ข. Thainic.ค. nic.ง. Thailandnic
106. ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตคือข้อใด
ก. POS.ข. ACC.ค. JSP.ง. ISP
107. สิ่งสำคัญที่สุดของการเผยแพร่ของรายงานสารสนเทศคือ ข้อใด
ก. ความสะดวกของผู้ใช้.ข. ความสามารสนองความต้องการผู้ใช้.ค. ความประหยัด.ง. ความมีระเบียบ
108. ในโรงงานอุตสาหกรรมนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานด้านใด?
ก. ควบคุมการผลิต.ข. การใช้หุ่นยนต์ในการทำงานที่เสี่ยงอันตราย.ค. การวางแผนการผลิต.ง. ถูกทุกข้อ
109. ข้อใดคือความหมาย ของ www
ก. เป็น URL ของอินเตอร์เน็ต.ข. เป็นบริการหนึ่งในอินเตอร์เน็ตที่ให้บริการ ข้อมูล.ค. เป็น IP Address ของระบบ.ง. เป็นบริการ search ข้อมูล
110. โปรแกรมประยุกต์ใดที่พัฒนาขึ้นมาเพื่องานด้าน การสอนและการนำเสนอ
ก. Authoring Tools.ข. Spread Sheet.ค. Data Base.ง. Word processor
111. เครื่องมินิคอมพิวเตอร์นิยมใช้ระบบใด
ก. วินโดว์เอ็นที (Windows NT).ข. ดอส (DOS).ค. ยูนิกซ์ (Unix).ง. วินโดว์95 (Windows95)
112. 1101101 ตรงกับเลขฐาน 10 ในข้อใด
ก. 106.ข. 107.ค. 108.ง. 109
113. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลใดเข้าถึงข้อมูลได้เร็วที่สุด
ก. flash drive.ข. SSD.ค. Memory Card.ง. Hard disk
114. จากรูปหมายเลข 1 คืออะไร

ก. Tuples.ข. Table.ค. Attributes.ง. Relation
115. 101110012?ตรงกับเลขฐานสิบหกในข้อใด
ก. B9.ข. 561.ค. 127.ง. F1
116. การกู้ข้อมูลหมายถึงอะไร
ก. งานที่จะต้องทำเมื่อแฟ้มข้อมูลจริงถูกทำลายและเราต้องสำรองกลับมาใช้ใหม่.ข. เป็นการส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง.ค. การนำรายงานมาถ่ายเอกสารทำสำเนา.ง. ไม่มีข้อถูก
117. ถ้า สพท.ขก.มี IP Address:202.143.147.250 แสดงว่า สพท.ขก.มี IP Address อยู่ใน Class ใด
ก. Class A.ข. Class ฺB.ค. Class C.ง. Class D
118. ข้อใดเป็นการเข้าสู่อินเตอร์เน็ตโดย Remote Login
ก. Telnet.ข. WAIS.ค. Gopher.ง. FTP
119. จงเรียงลำดับขนาดและสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์จากขนาดเล็กไปขนาดใหญ่
1. Workstation 2. Mainframe 3. Personal Computer 4. Super Computer
ก. 3 ? 2 ? 1 ? 4.ข. 3 ? 1 ? 4 - 2.ค. 3 ? 1 ? 2 ? 4.ง. 3 ? 2 ? 4 - 1
120. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์
ก. เครื่องพิมพ์ชนิดจุดบางเครื่องสามารถพิมพ์เป็นสีได้.ข. เครื่องพิมพ์ชนิดพ่นหมึก ใช้การฉีดพ่นหมึกพิมพ์ลายกระดาษ.ค. เครื่องพิมพ์ชนิดจุดใหญ่สามารถพิมพ์ได้ 2 ทิศทาง.ง. เครื่องพิมพ์ชนิดจุด ไม่สามารถพิมพ์ตัวขยายใหญ่ได้
121. Translator คืออะไร
ก. ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์.ข. ระบบปฏิบัติการ.ค. โปรแกรมช่วยสอน.ง. ประมวลผลข้อมูล
122. ความหมายของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ก. พิมพ์เอกสารธรรมดาและรูปภาพได้.ข. เล่นเกมต่าง ๆ ได้หลายชนิด.ค. ใช้ Internet ได้.ง. ดูหนังฟังเพลงได้
123. หน่วยประมวลผลกลางมีหน้าที่อย่างไร
ก. ประมวลผลตามคำสั่งที่เขียนไว้ในโปรแกรม.ข. รับข้อมูลโดยติดต่อกับหน่วยความจำภายใน เครื่อง.ค. ติดต่อรับส่งข้อมูลกับผู้ใช้โดยผ่านหน่วยรับ ข้อมูลและหน่วยแสดงผล.ง. ถูกทุกข้อ
124. ผู้ใช้ (User) มีความสำคัญอย่างไร
ก. มีหน้าที่ในการบริการ.ข. คอยดูและระบบ.ค. ออกแบบและพัฒนาระบบ.ง. คอยปิดและเปิดเครื่อง
125. ข้อใดคือความหมายของ Home page
ก. หน้าหลักของเว็บเพจ.ข. แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร.ค. แหล่งบริการข้อมูล.ง. เอกสารแต่ละหน้า
126. ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ เป็นกลุ่มสัญลักษณ์แทนปริมาณ หรือการกระทำต่างๆ เป็นความหมายของอะไร
ก. ข้อมูล.ข. สารสนเทศ.ค. การจัดเก็บ.ง. ประมวลผล
127. ลักษณะของสารสนเทศที่ดีคือ ข้อใด
ก. ความเที่ยงตรง.ข. ตรงตามความต้องการของผู้ใช้.ค. ทันต่อเวลา.ง. ถูกทุกข้อ
128. ไฟล์ PDF เหมาะสำหรับนำมาจัดทำอะไร
ก. Web Page.ข. E-Book.ค. E-Learning.ง. E-Testing
129. การใช้โทรศัพท์เป็นการส่งข้อมูลแบบใด
ก. Half-Duplex Transmission.ข. Half-Simplex Transmission.ค. Simplex Transmission.ง. Full - Duplex Transmission
130. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ก. เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน.ข. เพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารกัน.ค. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก.ง. เพื่อใช้ข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล
131. ในระบบอินเตอร์เน็ตระบบ icon คืออะไร
ก. ความสามารถในการค้นหาข้อมูล.ข. การเลือกข้อมูลแล้วสามารถเจาะเข้าไปในข้อมูลนั้นได้อีก.ค. รูปภาพที่คุณคลิกเพื่อให้คอมพิวเตอร์กำลังทำงาน.ง. ถูกทุกข้อ
132. ผู้เขียนโปรแกรมระบบเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อะไร
ก. System Analyst.ข. System Programmer.ค. Programming.ง. Application Program
133. เว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือข้อใด
ก. www.ict.go.th.ข. www.cict.go.th.ค. www.mict.go.th.ง. www.ictm.go.th
134. ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์คือข้อใด?
ก. เครื่องมีราคาแพงมาก.ข. ขาดแคลนบุคลากรทางคอมพิวเตอร์.ค. การทำงานขึ้นอยู่กับมนุษย์.ง. ถูกทุกข้อ
135. สิ่งใดที่ไม่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์?
ก. ความคิด.ข. ความจำ.ค. การควบคุมตนเอง.ง. การเปรียบเทียบเชิงตรรกะ
136. ข้อใดเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตรวจสอบหาไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์
ก. AVG.ข. NOD32.ค. PANDA.ง. ถูกทุกข้อ
137. การนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาต่อเชื่อมกันเรียกว่า
ก. การต่อเชื่อม.ข. เครื่องเครือข่าย.ค. เครือข่ายท้องถิ่นหรือเครือข่ายแลน.ง. อินเตอร์เน็ต
138. การกู้ข้อมูล หมายถึงอะไร
ก. งานที่จะต้องทำเมื่อแฟ้มข้อมูลจริงถูกทำลาย และนำข้อมูลสำรองมาใช้.ข. การส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง.ค. การทำสำเนาข้อมูล.ง. การจัดเรียงข้อมูลเพื่อการสืบค้น
139. ข้อใดไม่ใช่ตัวกระทำพื้นฐานของตรรกะ
ก. AND.ข. NOT.ค. XAND.ง. XNOT
140. หน่วยประมวลผลกลางเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
ก. IPL.ข. ROM.ค. CPU.ง. ไม่มีข้อถูก
141. การสื่อสารีข้อมูลที่ทีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้รับและส่งผลัดกันแป้นการส่งข้อมูล
ก. แบบทิศทางเดี่ยว.ข. แบบสองทิศทางทางสลับกัน.ค. แบบสองทิศทางพร้อมกัน.ง. แบบหลายทิศทางพร้อมกัน
142. ข้อใดคือหน่วยความจุของข้อมูลดิจิทัลที่มีขนาดเล็กที่สุด
ก. บิต.ข. ไบต์.ค. กิกะไบต์.ง. เมกะไบต์
143. ไวรัสคอมพิวเตอร์ที่กำลังแพร่ระบาดในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน ซึ่งมีอาการดังนี้ ไฟล์ Folder Option หายไป, Run คำสั่งแล้วเครื่องจะ Restart เอง, มีหน้าจอสีเขียวขึ้นมารบกวนตลอดเวลา สันนิษฐานว่าเครื่องคอมพิวเตอร์
ก. Michelangelo.ข. Tony.ค. Anna.ง. Brontok.a
144. www ย่อมาจากอะไร
ก. Worjd Wide Web.ข. World Wide Web.ค. Word Wlde Web.ง. Wold Wlde Web
145. ส่วนขยายของไฟล์ที่ได้จากการบันทึกของโปรแกรม
ก. .a5p.ข. .xls.ค. .ppt.ง. . psd
146. เครื่องคอมพิวเตอร์สกปรก มีฝุ่นจับควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ผ้าชุบน้ำเช็ด.ข. เป่า.ค. Scan disk.ง. disk Defragmenter
147. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
ก. HARDWARE.ข. SOFTWARE.ค. CONTROLWARE.ง. PEOPELWARE
148. คำสั่งที่ใช้ในการดู IP ของระบบปฏิบัติการ Windows XP คือข้อใด
ก. winipcfg.ข. cmd.ค. ipcfg.ง. ipconfig
149. ลักษณะของสารสนเทศเป็นอย่างไร
ก. นำข้อมูลอย่างเดียวมาจัดเก็บไว้.ข. เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง.ค. เป็นการรวบรวมข้อมูลไว้โดยไม่มีจุดหมาย.ง. ถูกทุกข้อ
150. เมื่อต้องการยกเลิกคำสั่งที่ทำไปแล้ว หรือใช้เฉพาะสำหรับโปรแกรมนั้น ๆ ควรใช้ปุ่มใดบนแป้นพิมพ์
ก. ESC.ข. Shift.ค. Caps Lock.ง. Enter
151. การจำลองเครื่อง PC ให้เป็น Server ระบบปฏิบัติการ Windows XP ข้อใดเหมาะสมที่สุด
ก. IIS.ข. PWS.ค. SQL.ง. MySQL
152. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมประเภท CMS
ก. PostNuke.ข. Linux.ค. PHP-Nuke.ง. Mambo
153. ในระบบอินเตอร์เน็ตระบบ FTP ทำหน้าที่อะไร
ก. ส่งข้อความไปยังเครือข่ายอินเตอร์เน็ต.ข. ส่งไฟล์จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง.ค. การบันทึกแล้วส่งไปทางอินเตอร์เน็ต.ง. การเปลี่ยนข้อความที่ไม่ถูกต้อง
154. ข้อใดกล่าวถึงข้อมูลดิจิทัลได้ถูกต้อง
ก. เป็นข้อมูลหลักที่ใช้ในการประมวลผล.ข. เป็นชื่อข้อมูลในโปรแกรมระบบชนิดหนึ่ง.ค. เป็นชื่อรุ่นของข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์.ง. เป็นรูปแบบข้อมูลที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
155. Hub และ Repeater อยู่ใน OSI Model ชั้นใด
ก. Network Layer.ข. Transport Layer.ค. Data Link Layer.ง. Physical Layer
156. ข้อใดที่สั่งเลิกทำสิ่งที่กระทำไปแล้วย้อนหลังได้
ก. Redo.ข. Undo.ค. Move.ง. Redo & undo
157. ข้อใดคือสัญลักษณ์สูงสุดของระบบเลขฐานสิบหก
ก. A.ข. 0.ค. F.ง. 16
158. การรวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องรนั้นหนึ่งคนหรือหลายคน โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ คือระบบใด
ก. DSS.ข. EIS.ค. ES.ง. MIS
159. เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วยเทคโนโลยีสำคัญ 2 สาขา คือข้อใด
ก. เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์.ข. เทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์.ค. เทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม กับเทคโนโลยีแบบเก่า.ง. ไมโครคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
160. ไฟล์รูปภาพใดไม่เหมาะสมในการสร้างภาพเคลื่อนไหว
ก. JPEG.ข. BMP.ค. GIF.ง. TIF
161. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรม Web Browser
ก. Netscape Navigator.ข. FireFox.ค. Opera.ง. Oracle
162. ข้อกำหนดหรือกฎที่เป็นมาตรฐานในการติดต่อคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย หมายถึงข้อใด
ก. TCP/IP.ข. Protocal.ค. Telnet.ง. E-Mail
163. งานสื่อสารสารสนเทศด้วยภาพและเสียงคือ ระบบใด
ก. ระบบคอมพิวเตอร์.ข. ระบบมัลติมีเดีย.ค. ระบบ MIS.ง. ระบบ CUBE
164. ก่อนที่หน่วยงานจะเลือกนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน หน่วยงานนั้นๆ จะต้องดำเนินงานในเรื่องใดก่อน
ก. จัดหาบุคลากรคอมพิวเตอร์.ข. วางระบบงาน.ค. จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์.ง. ถูกทุกข้อ
165. ข้อใด คือซอฟต์แวร์สำหรับนำเสนอ
ก. Word Processing Software.ข. Presentation Software.ค. Spreadsheet Software.ง. Business Software
166. สัญลักษณ์ที่ปรากฎ มีความหมายว่าอย่างไร

ก. สิ้นสุดโปรแกรม.ข. เชื่อมต่อผังงาน.ค. ประมวลผล.ง. แสดงผลทางจอภาพ
167. ข้อใดเป็นขั้นตอนสำคัญในระบบการผลิตสารสนเทศ
ก. การเผยแพร่.ข. การตรวจสอบ.ค. การคำนวณ.ง. การสรุป
168. การจัดเตรียมสารสนเทศให้ทันต่อเวลาที่ต้องการ ใช้มีอะไรบ้าง
ก. การจัดทำสารสนเทศอย่างถูกต้อง รวดเร็ว.ข. การจัดทำสารสนเทศล่วงหน้าตามกำหนดเวลาที่เหตุการณ์จะเกิดในอนาคต.ค. สามารถนำสารสนเทศไปใช้เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น.ง. ถูกทุกข้อ
169. NECTEC แปลว่า
ก. เครือข่ายคอมพิวเตอร์.ข. มาตรฐานการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต.ค. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ.ง. ไฟเบอร์ออฟติค
170. Download แปลว่าอะไร
ก. คุณต้องการใช้ซอฟแวร์.ข. การย้ายไฟล์จากคอมพิวเตอร์บนอินเตอร์เน็ต.ค. ไฟล์ตัวอักษรธรรมดา.ง. รหัสผ่าน
171. ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ข้อใดที่ไม่ใช่องค์ประกอบดังกล่าว
ก. หน่วยรับข้อมูล.ข. หน่วยประมวลผลกลาง.ค. หน่วยความจำสองรอง.ง. หน่วยแสดงผล
172. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจคือข้อใด
ก. DSS.ข. EIS.ค. ES.ง. MIS
173. แฟ้มข้อมูลแรกของโฮมเพจจะต้องใช้ชื่อใด
ก. Index.doc.ข. Index.htm.ค. Fist.doc.ง. Fist.htm
174. การบริการด้านการรับ-ส่งข่าวสารได้แก่บริการ ชื่อว่า
ก. E-mail IRC และ Use Net.ข. Telnet.ค. Web Server.ง. Web Page
175. ไฟล์รูปภาพชนิดใดที่ไม่นิยมนำมาสร้างเว็บเพจมากที่สุด
ก. GIF.ข. JPEG.ค. JPG.ง. BMP
176. ระบบ Internet หมายถึงอะไร
ก. ลักษณะการเชื่อมต่อของเครือข่ายคอมพิวเตอร์.ข. ลักษณะการทำงานหลายๆ งานพร้อม.ค. คอยให้บริการข้อมูล.ง. ถูกทุกข้อ
177. โปรแกรมใดเหมาะสมกับการนำเสนอเรื่องราวโดยมีภาพประกอบ
ก. Word.ข. Excel.ค. PowerPoint.ง. Access
178. ข้อใดไม่ใช่การเขียนเว็บเพจแบบ Dynamic
ก. .jsp.ข. .html.ค. .php.ง. .asp
179. ข้อใดคือซอฟต์แวร์ประยุกต์
ก. System Software.ข. Application Software.ค. Package.ง. Presentation Software
180. หน่วยความจำ ROM เป็นหน่วยความจำแบบใด
ก. หน่วยความจำแบบปกติ.ข. หน่วยความจำภายใน.ค. ลบเลือนได้.ง. ไม่ลบเลือน
181. การเปิดใช้พอร์ต 8080 ส่วนมากผู้ควบคุมระบบเปิดใช้ทำอะไร
ก. Web Server.ข. Proxy Server.ค. Mail Server.ง. File Server
182. ปัจจัยในการสื่อสารข้อมูล มีองค์ประกอบกี่แบบ
ก. 3 แบบ.ข. 4 แบบ.ค. 5 แบบ.ง. 6 แบบ
183. ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริการลูกค้าในเรื่องใด?
ก. บริการ ATM.ข. บริการด้านบัตรเครดิต.ค. บริการ ณ จุดขาย.ง. บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
184. การปรับอัตรา Refresh Rate ของจอภาพให้เป็น 75 Hz เพื่ออะไร
ก. เพื่อให้ความคมชัด.ข. เพื่อให้ภาพสว่างมากขึ้น.ค. แก้ภาพมีสีเพี้ยน.ง. เพื่อไม่ให้ภาพสั้นหรือกระพริบ
185. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
ก. Unix.ข. Access.ค. Linux.ง. Windows XP
186. ข้อใดเป็นภาษาคอมพิวเตอร์
ก. Basic, Excel.ข. Basic, PowerPoint.ค. Basic, Cobol.ง. Cobol, Excel
187. ข้อใดไม่ใช่การเขียนโปรแกรมแบบ OOP
ก. Visual FoxPro.ข. Basic, PowerPoint.ค. Basic, Cobol.ง. Coblo, Excel
188. หน่วยที่ใช้ในการคำนวณและตรรกะ คือหน่วยใด
ก. Control Unit.ข. ALU.ค. PANDA.ง. Output Unit
189. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญอย่างไร
ก. จัดการระบบสารสนเทศ.ข. จัดระบบสื่อสารทางไกล.ค. จัดระบบโทรคมนาคม.ง. จัดระบบโทรสาร
190. Rom คืออะไร
ก. Read Only Memory.ข. Read On Memory.ค. Run only Memory.ง. Run on memory
191. คำว่า ?Character? หมายถึง
ก. ตัวอักษร.ข. ตัวเลข.ค. ไบต์.ง. ตัวอักขระพิเศษ
192. ถ้าท่านเห็นซีดีไรท์เตอร์ เขียนว่า 30x15x20x ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. การบันทึกแผ่น CD-RW ที่เร็วสูงสุด 30x.ข. การบันทึกแผ่น CD-RW ที่เร็วสูงสุด 15x.ค. การบันทึกแผ่น CD-R ที่เร็วสูงสุด 20x.ง. การบันทึกแผ่น CD-R ที่เร็วสูงสุด 30x
193. ฮาร์ดแวร์ หมายถึงอะไร
ก. องค์ประกอบของตัวเครื่องที่สามารถจับต้องได้.ข. เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมในคอมพิวเตอร์.ค. เป็นวงจรไฟฟ้า.ง. เป็นอุปกรณ์ในการส่งข้อมูล
194. โปรแกรมระบบ (System Software) ทำหน้าที่อะไร
ก. ติดต่อประสานงานกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์.ข. นำเสนอผลมาทางอุปกรณ์แสดงผล.ค. จัดหาและเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมกับงาน.ง. ควบคุมการแปรอักษรต่าง ๆ
195. A316?ตรงกับเลขฐานสิบในข้อใด
ก. 106.ข. 136.ค. 163.ง. 316
196. คอมพิวเตอร์แบบใดมีขนาดเล็กที่สุด
ก. Laptop.ข. Notebook.ค. Sub-Notebook.ง. Palmtop
197. ข้อใดไม่ใช่ไฟล์วีดิโอ
ก. .avi.ข. .wmv.ค. .aif.ง. .mp4
198. เครื่องพิมพ์แบบใดใช้หลักความร้อนละลายโทเนอร์ (Toner)
ก. Ink Jet.ข. Laser.ค. Dot matrix.ง. Scanner
199. ข้อใดไม่ใช่ของสายแลนแบบ UTP หรือ CAT 5
ก. ส้ม.ข. เขียว.ค. น้ำตาล.ง. แดง
200. ข้อใด เรียงกระบวนการจัดระบบสารสนเทศ ถูกต้อง
ก. การนำเข้าข้อมูล-การแสดงผลข้อมูล- การประมวลผลข้อมูล.ข. การประมวลผลข้อมูล-การแสดงผลข้อมูล- การนำเข้าข้อมูล.ค. การแสดงผลข้อมูล-การนำเข้าข้อมูล- การประมวลผลข้อมูล.ง. การนำเข้าข้อมูล-การประมวลผลข้อมูล- การแสดงผลข้อมูล
201. หน่วยวัดความถี่ของสัญญาณข้อมูลแบบอนาล็อก คือข้อใด
ก. เดซิเบล.ข. เฮริตซ์.ค. Bit rate.ง. บิต
202. ข้อใด คือตัวอย่างของโปรแกรมสำเร็จรูป
ก. ซอฟต์แวร์จัดระบบฐานข้อมูล.ข. ซอฟต์แวร์จัดพิมพ์รายงาน.ค. ซอฟต์แวร์ทำการคำนวณ.ง. ถูกทุกข้อ
203. www.thaipaint.co.jp เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร
ก. สถาบันการศึกษา.ข. หน่วยงานราชการ.ค. บริษัท.ง. การทหาร
204. ระบบเลขฐานใดที่ใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์
ก. เลขฐานสิบ.ข. เลขฐานสอง.ค. เลขฐานแปด.ง. เลขฐานสิบหก
205. โปรแกรมใดที่ไม่สามารรถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้
ก. Visual Basic.ข. Swish Max.ค. Adobe Image Ready.ง. Macromedia Flash
206. ความหมายของสารสนเทศ คือ
ก. การกำหนดความสัมพันธ์ของข้อมูล.ข. ผลผลิตสารสนเทศจะต้องตรงกับความต้องการ.ค. ข้อมูลที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงจัดกระทำเพื่อผลของการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจของผู้ใช้.ง. เป็นขั้นตอนสำคัญในระบบการผลิตสารสนเทศ
207. Printer เป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวกันกับข้อใด
ก. Mouse.ข. Keyboard.ค. Monitor.ง. Hard disk
208. roadmap@infopress.com ข้อใดคือโดเมนเนม
ก. roadmap.ข. @.ค. infopress.ง. .com
209. โปรแกรมระบบใดที่มีความจำเป็นมากที่สุด ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องมี
ก. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์.ข. โปรแกรมตรวจสอบระบบเครื่อง.ค. ยูทิลิตี้โปรแกรม.ง. โปรแกรมควบคุมระบบการทำงาน
210. ข้อใดคือข้อดีของคอมพิวเตอร์?
ก. มีความเร็วสูง.ข. มีความเชื่อถือได้.ค. มีความถูกต้องแม่นยำ.ง. ถูกทุกข้อ
211. เครื่องพิมพ์ชนิดใดที่มีความละเอียดสูงและมี ลักษณะคล้ายเครื่องถ่ายเอกสาร
ก. เครื่องพิมพ์ใช้ความร้อน-ไฟฟ้า.ข. เครื่องพิมพ์แบบพ่นละอองหมึก.ค. เครื่องพิมพ์เลเซอร์.ง. เครื่องพิมพ์แบบกระทบ
212. ข้อใดเป็นการใช้คำสั่งการสร้างพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล
ก. CD.ข. MD.ค. RD.ง. DIR
213. ข้อใด คือประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. สามารถจัดระบบอัตโนมัติ.ข. เข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว.ค. จัดระบบข่าวสารจำนวนมหาศาล.ง. ถูกทุกข้อ
214. เราท์เตอร์ คืออะไร
ก. เป็นตัวที่คอยจัดหาเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับแพ็กเกจ.ข. ช่วยให้สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่อินเตอร์เน็ต.ค. ช่วยให้สามารถรับ?ส่งข้อมูลไปอย่างมีประสิทธิภาพ.ง. ถูกทุกข้อ
215. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมในตัวต่อวีดิโอ
ก. Adobe Premiere.ข. Cool Edit.ค. Ulead.ง. Vegas
216. เทคโนโลยีที่ใช้ในการสารสนเทศที่มากที่สุดคือ อะไร
ก. เทคโนโลยีการผลิต.ข. เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม.ค. เทคโนโลยีการเกษตร.ง. เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม
217. ข้อใดเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการดำเนินการสารสนเทศคือ ข้อใด
ก. การสรุป.ข. การจัดเก็บ.ค. การเรียกใช้.ง. การเผยแพร่
218. เซิร์ฟเวอร์ (Server) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
ก. โฮสต์.ข. ไคลเอนต์.ค. TCP/IP.ง. ISP
219. การบริการด้านการรับ-ส่งข่าวสารได้แก่บริการชื่อว่า
ก. E-mail IRC และ Use Net.ข. Telnet.ค. Wet Server.ง. Web Page
220. ข้อใดเป็นคำสั่งคัดลอกข้อมูล
ก. Alt + P.ข. Ctrl + C.ค. Ctrl + v.ง. Alt + F
221. ถ้าแบ่ง Partition ของฮาร์ดดิสจะใช้คำสั่ง
ก. Format.ข. Fdisk.ค. Scandisk.ง. Hardiest
222. ข้อใดเป็นโปรแกรมประยุกต์ประเภทตาราง
ก. data base.ข. Presentation.ค. word processor.ง. ถูกทุกข้อ
223. ?จัดการกับข้อมูลที่ได้มาจากการนำเข้าด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์? คือกระบวนการในข้อใด
ก. Data.ข. System.ค. Input.ง. Process
224. ส่วนขยายของโปรแกรม PowerPoint คือข้อใด
ก. .pdf.ข. .psd.ค. ,p5a.ง. .ppt
225. การบริการข้อมูลมัลติมีเดียได้แก่บริการที่ชื่อว่า อะไร
ก. E-mail.ข. Veronica.ค. Gopher.ง. World Wide Web (WWW)
226. ระบบอินเตอร์เน็ตใช้โปรโตคอลใดในการติดต่อสื่อสาร
ก. FTP.ข. UDP.ค. TCP/IP.ง. IP
227. โปรแกรม Notepad เป็นโปรแกรมใช้ทำงาน อย่างไร
ก. เป็นโปรแกรมการสร้างงานเอกสารพื้นฐาน.ข. การสร้างเอกสารสำหรับการสร้างตาราง.ค. เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างและเปิดเอกสารธรรมดา.ง. ถูกทุกข้อ
228. ข้อใด หมายถึงฐานข้อมูลองค์กร
ก. Numeric Database.ข. Office Automation.ค. Corporate Database.ง. Text Database
229. เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นที่นิยมกันอย่างสูง ในปัจจุบันทำให้เกิดโลกใหม่ เรียกว่าอะไร
ก. โลกไซเบอร์.ข. โลกดิจิตอล.ค. โลกอิเล็กทรอนิกส์.ง. โลกอินเตอร์เน็ต
230. การใช้ FTP ในการ Upload ข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ซึ่งปกติระบบเครือข่ายจะเปิดใช้พอร์ตที่เท่าใดในการ FTP
ก. 21.ข. 25.ค. 80.ง. 8080
231. ข้อใดคือการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรแบบไร้สาย
ก. LAN.ข. Wireless.ค. WAM.ง. Star
232. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลสมัยใหม่
ก. มีรากฐานมาจากความพยายามในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์.ข. การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์จะอาศัยระบบสื่อสารที่มีอยู่แล้ว เช่น โทรศัพท์.ค. การสื่อสารข้อมูลสมัยใหม่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้ 2 ตัวเท่านั้น.ง. การติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์เรียกว่าระบบเครือข่าย (Network)
233. จากรูปหมายเลข 2 คืออะไร

ก. Tuples.ข. Table.ค. Attributes.ง. Relation
234. ตัวกลางสื่อชนิดใดมีความเร็วในการส่งข้อมูลสูงที่สุด
ก. สายคู่บิดเกลียวมีฉนวนหุ้ม.ข. สายคู่บิดเกลียวไม่มีฉนวนหุ้ม.ค. สายโคแอกเชียล.ง. สายใยแก้วนำแสง
235. การสื่อสารข้อมูลมีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรบ้าง
ก. ข้อมูล, สื่อนำข้อมูล.ข. ผู้ส่งข้อมูล, ผู้รับข้อมูล.ค. ผู้ส่งข้อมูล, ผู้รับข้อมูล, สื่อนำข้อมูล, ข้อมูล.ง. ผู้ส่งข้อมูล, ผู้รับข้อมูล, สื่อนำข้อมูล, ข้อมูล,สายข้อมูล
236. ข้อใดคือคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อแฟ้มข้อมูล
ก. COPY.ข. REN.ค. DEL.ง. VOL
237. ข้อใดที่ไม่อยู่ในรูปของข้อมูล
ก. ตัวอักษร.ข. รูปภาพ.ค. กราฟ.ง. แผนภูมิ
238. Dos กับ Window เหมือนกันหรือต่างกัน อย่างไร
ก. เป็นระบบปฏิบัติการเหมือนกัน.ข. เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการใช้งานเหมือนกัน.ค. Window เป็นระบบการใช้งาน แต่ Dos เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการใช้งาน.ง. Dos เป็นระบบการใช้งานแต่ Window เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการใช้งาน
239. หน่วยที่เล็กที่สุดของระบบคอมพิวเตอร์คือข้อใด
ก. Bit.ข. Byte.ค. Field.ง. Record
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
ถาม/ตอบ
ประเทศไทยมีกี่จังหวัด(รวมจังหวัดบึงกาฬ)กรอกเฉพาะตัวเลข คำตอบคือ:77
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้