ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แจกวิทยานิพนธ์และโปรเจค สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กว่าร้อยเรื่อง
progame ออนไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แจกวิทยานิพนธ์และโปรเจค สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กว่าร้อยเรื่อง

กดแชร์ไปยังเฟซบุ๊คของตัวเองได้ที่นี่ >>>
1A Two-dimensional mobility model for studying wireless communication = แบบจำลองความสามารถการเคลื่อนที่ใน 2 มิติ สำหรับศึกษาการสื่อสารแบบไร้สาย   / Pattama Longani /     2008 /Full Text
2Predictive models for protein classification = ตัวแบบการทำนายเพื่อการจำแนกกลุ่มโปรตีน   / Watshsara Shoombuatong /   The   2013 /Full Text
3The Complexity of Graph Relabeling with Stacked Labels = ความซับซ้อนของการทำรีเลเบลิงในกราฟที่มีเลเบลแบบชั้น   / Pochara Patthamalai /     2010 /Full Text
4การเขียนข้อกำหนดวีเอชดีแอลจากไมโครคอนโทรลเลอร์ = VHDL specifying from microcontroller   / นเรศ สุขร่องช้าง /     2549 /Full Text
5การเขียนข้อกำหนดส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ด้วยภาษาแซด = Use interface specification using Z language   / วรวัฒน์ บุญนาค /     2549 /Full Text
6การค้นคืนคำจากภาพเอกสารภาษาล้านนาโดยการเปรียบเทียบภาพ = Word retrieval from Lanna document image by image matching   / วิลาวัลย์ ยาทองคำ /     2554 /Full Text
7การค้นคืนภาพด้วยสีโดยทฤษฎีฟัซซี = Color image retrieval by fuzzy theory   / เสรี พ่วงภิญโญ /     2548 /Full Text
8การค้นคืนภาพโดยใช้ออโตคอร์รีโลแกรมและการจัดกลุ่ม แบบฟัซซีซีมีนส์ = Image retrieval using autocorrelogram and Fuzzy C-Means Clustering   / พยุงศักดิ์ นิยมพงษ์วิรัตน์ /     2555 /Full Text
9การค้นคืนรูปภาพโดยเทคนิคการจัดกลุ่มสี = Image retrieval by color-based clustering technique   / นริศรา ยี่หล้า /     2550 /Full Text
10การควบคุมตัวชี้บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์โดยใช้ระบบภาพสเตอริโอตรวจจับจุดเปล่งแสงบนระนาบสามมิติ = Pointer control on windows operating system by using stereo vision illuminate detection on 3-Dimension space   / สุทธิศักดิ์ สุขัมศรี /     2552 /Full Text
11การควบคุมรถสำรวจระยะไกลแบบไร้สาย = Wireless remote control of survey car   / กล้าศักดิ์ เขื่อนนิล /     2554 /Full Text
12การควบคุมหุ่นยนต์สำรวจผ่านเว็บบราว์เซอร์ = A Control of survey robot by Web Browser   / จักรพงษ์ กาวงศ์ /     2548 /Full Text
13การคัดแยกข้อความที่มีความหมายจากโครงสร้างต้นไม้ของไวยากรณ์ = Extracting meaningful information from syntactic tree structure   / นิลุบล วังศิริกุล /     2548 /Full Text
14การคำนวณหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตเครื่องประดับด้วยดอทเน็ตเทคโนโลยี = Raw materials calculation for gem production with. NET technology   / มาลี โคมละออ /     2549 /Full Text
15การจัดกลุ่มข้อมูลด้วยวิธีการใช้ต้นไม้แบบทอดข้ามต่ำสุด   / ชุมพล บุญคุ้มพรภัทร /     2547 /Full Text
16การจัดกลุ่มข้อมูลด้วยอัลกอริทึม เค-มีนส์ แบบไปป์ไลน์   / เชิงชาย เนรมิตตกพงศ์ /     2546 /Full Text
17การจัดกลุ่มบทคัดย่อทางวิชาการด้วยอัลกอริทึมเคมีเดียนส์   / ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน /     2547 /Full Text
18การจัดเวลาให้กับการประมวลผลโดยใช้หลักการแยกประเภท   / ปริญญา กรพิทักษ์ /     2546 /Full Text
19การจำแนกประเภทของโรคมะเร็ง จากข้อมูลไมโครอาร์เรย์ของดีเอ็นเอด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาท = Classification of cancer using DNA microarray data with neural network technique   / ทนงศักดิ์ เมืองฝั้น /     2548 /Full Text
20การจำลองการจราจรเครือข่ายสื่อสารสำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Simulation of network communication traffic for Maejo University   / อุทัยวรรณ ศรีวิชัย /     2551 /Full Text
progame ออนไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
การพัฒนาระบบเงินเดือนบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วยเทคโนโลยีเอ็มวีซีและโออาร์เอ็ม = Development of personnel payroll system of Maejo University with MVC and ORM technology   / ธงชัย พรมโลกา /     2555 /Full Text
82การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง = Development of data management system for educational quality assurance, Lampang Rajabhat University   / ชัยวุฒิ โกเมศ /     2553 /Full Text
83การพัฒนาระบบจัดการงานสารบรรณออนไลน์ = Development of online office-files management system   / อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล /     2551 /Full Text
84การพัฒนาระบบจัดการวัสดุทางการเกษตรของบริษัท ลานนาเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด = Agromaterial management system of Lanna Agro Industry Co.,Ltd.   / เชาวลิต ชัยแก้ว /     2549 /Full Text
85การพัฒนาระบบแจ้งผลการเรียนบนโทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์ โดยใช้หลักการธุรกิจชาญฉลาด = Development of students grad report system on android mobile phone using by the principle of business intelligence   / ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์ /     2556 /Full Text
86การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผู้สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย = Development of proficiency database system for instructors, Chiangrai Rajabhat University   / สาธิต ธรรมขันทา /     2555 /Full Text
87การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับโรงพยาบาลสัตว์เล็ก = Development pf database systemfor Small Animal Hospital   / ไกรวุฒิ ตันติคะเนดี /     2552 /Full Text
88การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก จังหวัดเชียราย = Development of students assistance system at Huay So Wittayakhom Ratchamangklaphisek School, Chiang Rai Province   / หทัยชนก เพชรประกาย /     2549 /Full Text
89การพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบสำหรับผู้ใช้บริการสถานีฐานของระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอส 18 จังหวัดภาคเหนือ =  Delopment of monitoring system for base station subscriber of AIS mobile telephone network system in eighteen northern provinces   / อลงกต สัมฤทธิ์เจียรผล /     2552 /Full Text
90การพัฒนาระบบทดสอบสมรรถภาพทางกายภาพของนักเรียนด้วยการระบุข้อกำหนดภาษาแซด = Development of student physical fitness testing system using Z specification   / กิ่งกาญจน์ กาวรรณ /     2554 /Full Text
91การพัฒนาระบบบริหารครุภัณฑ์ โดยใช้บีพีเอ็มเอ็น ในการสร้างแบบจำลองกระบวนการ = Development of durable management system using BPMN in process modeling   / รัตนาพร ใจออน /     2555 /Full Text
92การพัฒนาระบบบริหารโครงการอิเล็กทรอนิกส์ตามกรอบซีเอ็มเอ็มไอ ระดับที่ 2 = Development of electronic  project management system based on CMMI level II   / วริศรา เกิดสว่างกุล /     2553 /Full Text
93การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ = Development of learning management system  ; Development of learning management system / อำนาจ ริมพนัสสัก /     2550 /Full Text
94การพัฒนาระบบฝังตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ของอุปกรณ์แสดงผลอักษรเบรลล์ = Development of embedded microcontroller system of braille display device   / ยศวรรธน์ วิญญารัตน์ /     2553 /Full Text
95การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจนำเที่ยวของบริษัทรุ่งอรุณทัวร์ = Development of traveling business e-commerce system for Rungaroon tour  ;Development of traveling business e-commerce system for Rungaroon tour / อารยะ ชัชวาลวิทย์ /     2550 /Full Text
96การพัฒนาระบบรายงานผลการปฏิบัติงานและงบประมาณสำหรับศูนย์อนามัยที่ 10 = Development of operation and budget report system for Health Promotion Center Region 10   / พชรา คำฟู /     2552 /Full Text
97การพัฒนาระบบรู้จำอักษรล้านนาโดยอาศัยเคเนียร์เรสเนเบอร์ = Development of Lanna characters recognition system using K-Nearest Neighbor   / เชาวน์ ปอแก้ว /     2555 /Full Text
98การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดสรรครุภัณฑ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง = Development of decision support system for equipment allocation at Lampang Vocational College   / ศิริพร ไชยรุ่งเรือง /     2555 /Full Text
99การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการระบุโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงภัย = Development of decision support system foridentifying schools in risky areas   / ธัญชนก คำวินิจ /     2556 /Full Text
100การพัฒนาระบบสารสนเทศของนักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ = The Development of a student information system of Maesaiprasitsart School   / พิมพาภรณ์ สุริยะโชติ /     2550 /Full Text
progame ออนไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
221ระบบตรวจสอบใบหน้าตรงด้วยแบบจำลองใบหน้าเชิงเรขาคณิต = Frontal-face detection system using geometrical face model  ;Frontal-face detection system using geometrical face model / เอนกวงศ์ ยอดดำเนิน /   บัณฑฺตวิทยาลัย  2550 /Full Text
222ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติผ่านวิโอไอพีด้วยการรู้จำเสียงพูดโดยใช้แบบจำลองฮิดเดนมาร์คอฟ = Interactive voice response via VoIP by speech recognition using Hidden Markov Model   / วิวัฒน์ชัย ขำประไพ /     2554 /Full Text
223ระบบติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาในวิชาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ = Student progressiveness monitoring system for business computer project course at The Far Eastern University, Chiang Mai Province   / นราธิป วงษ์ปัน /     2549 /Full Text
224ระบบติดตามงบประมาณรายจ่ายสำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Expense budget monitoring system for Maejo University   / บรรพต โตสิตารัตน์ /     2552 /Full Text
225ระบบติดตามตรวจสอบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตน้ำนมในฟาร์มโคนม = Computer-based monitoring system for milk production in dairy farms  ;Computer-based monitoring system for milk production in dairy farms / ไพฑูรย์ โพธิสิทธิศักดิ์ /     2550 /Full Text
226ระบบติดตามแผนงานของศูนย์อนามัยที่ 10 = Plants monitoring system of the 10th Health Promotion Center   / สุริยัน เตจ๊ะสุรินทร์ /     2552 /Full Text
227ระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามพันธกิจกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ = Performance monitoring and evaluation system for the mission staff of Education Division Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Mai   / สุพิศ ทองซัง /     2555 /Full Text
228ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง = Registration information technology system for Lampang Rajabhat University   / สุนทร ปัญโยคำ /     2553 /Full Text
229ระบบบริการกำหนดนัดหมายทางวิทยุติดตามตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต   / ปรมินทร์ จันทเสนา /     2543 /Full Text
230ระบบบริหารทรัพยากรซอฟต์แวร์ งานเวชสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Software resource management system of medical informatics section, Faculty of Medicine, Chiang Mai University   / ศรีโสภา ชัยทา /     2555 /Full Text
231ระบบประเมินการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ = Online teaching assessment system of Uttaradit Rajabhat University   / บุษยพรรณ จัดของ /     2548 /Full Text
232ระบบประเมินการสอนออนไลน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ = Online teaching assessment system of Chiang Mai Rajabhat University on mobile phone   / พรวนา กิติศรี /     2550 /Full Text
233ระบบประเมินความเสี่ยงการชำรุดสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์โหลดเบรกชนิด เอสเอฟ 6 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค = Dilapidation risk assessment system for SF6 load break installation ofprovincial electricity authority   / สมพร สลาทองคำ /     2554 /Full Text
234ระบบประเมินผลและอนุมัติผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Education evaluation and approval system of Chiang Mai Rajabhat University   / ศิริกรณ์ กุดแก้ว /     2550 /Full Text
235ระบบโปรแกรมงานทะเบียนและวัดประเมินผลของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่ = Registration and evaluation program for Regina Coeli College, Chiang Mai   / อาวุธ กิจพิทักษ์ /     2550 /Full Text
236ระบบผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ = Expert system for allergy diagnosis   / นวพร ดีกล่อม /     2555 /Full Text
237ระบบผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยโรคระบบทางเดินหายใจ = Expert system for diagnosis of respiratory diseases   / พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ /     2551 /Full Text
238ระบบผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยอาการเสียของเครื่องรับโทรทัศน์ โดยใช้หลักต้นไม้ตัดสินใจ = Defect diagnosis expert system for diagnosis television malfunction using decision tree   / ปิยะพล ทวีวรรณ /     2555 /Full Text
239ระบบผู้เชี่ยวชาญในการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคตาแดง   / ปนัดดา สรรพรชัยพงษ์ /     2544 /Full Text
240ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อวินิจฉัยปัญหาของอุปกรณ์จัดเส้นทางยี่ห้อซิสโก้รุ่น 2600 โดยใช้ระบบปฏิบัติการไอโอเอส 12.2 = Expert system for Cisco 2600 series router in IOS 12.2 problems diagnosis   / พงษ์อนันต์ แสงพระเวส /     2549 /Full Text
progame ออนไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
281ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับโรคทางปรสิตวิทยาของภาคเหนือ ประเทศไทย = Geographic information system for parasitic diseases of Northern Thailand   / อรรถพงษ์ ชุ่มเขียว /     2551 /Full Text
282ระบบสารสนเทศสำหรับกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   / ฌาณิกา ณ อุบล /     2542 /Full Text
283ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการครุภัณฑ์ของ สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 = Information system for durable article management of regional Postal Bureau (Region 5)   / ณรงค์ ถวิลวิศาล /     2551 /Full Text
284ระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการงานซ่อมบำรุงระบบบริการรับฝากหน้าเคาน์เตอร์ สังกัดสำนักงานไปรษณีย์เขต 5 = Management information system for maintentenance section of counter automation point of sale system in Regional Postal Bureau (Region 5)   / ธนิยา ชัยสุรัตน์ /     2552 /Full Text
285ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารครุภัณฑ์โรงพยาบาลลำปาง = Information system for assets administration of Lampang Hospital  ;Information system for assets administration of Lampang Hospital / ชัยณรงค์ ภักศิลป์ /     2550 /Full Text
286ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นผ่านโทรศัพท์มือถือ = Information system forstudent and staff of Fareastern University via Mobile Phone   / ยุพา ของสู้ /     2551 /Full Text
287ระบบสารสนเทศสำหรับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง = Management information system for Institute for Skill Development Region 10 Lampang   / ภูมิศักดิ์ เวชกามา /     2553 /Full Text
288ระบบสารสนเทศห้องชันสูตรโรค โรงพยาบาลพิชัย = Information system for laboratory, Pichai Hospital  ;Information system for laboratory, Pichai Hospital / สุวิน บุญเสือ /     2550 /Full Text
289ระบบสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลระยะไกล ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้วยบริการรับส่งข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต = Remote backup and restore server system using short message service on mobile phone and internet   / รุ่งโรจน์ กัววัฒนาพันธ์ /     2552 /Full Text
290ระบบอัลบัมภาพกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Activity photo album system on internet of Faculty of Nursing, Chiang Mai University   / กฤติยา ศักดิ์ศรีสถาพร /     2548 /Full Text
291ระบบอินเตอร์เฟสสำหรับการจำลองพลวัตระดับโมเลกุลผ่านเว็บ = Interface system for molecular dynamic simulations via web   / ภาณุ ปิ่นมาศ /     2548 /Full Text
292ลายเซ็นดิจิทัลสำหรับอีเมลที่ส่งผ่านบนเว็บ = Digital signature for Web-Based E-mail   / ภูริพงษ์ อำนาจ /     2548 /Full Text
293วิธีการหาขอบและการแยกส่วนสำหรับภาพ 2 มิติของเครื่องตรวจหัวใจ ด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง   / มรกตกฤษณ์ ชุมศรี /     2546 /Full Text
294วิธีสเปกตรัมสำหรับปัญหากราฟ  สุวิชยะ รัตนะรมย์ / สุวิชยะ รัตตะรมย์ /     2546 /Full Text
295วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ = Visible Spectrophotometer processed by computer   / อภิชาต เหล็กงาม /     2549 /Full Text
296เว็บเซอร์วิสพจนานุกรมภาษาอังกฤษ = English dictionary web service   / ดวงฤทัย เขื่อนใจ /     2549 /Full Text
297เว็บไซต์แผนที่สำหรับการเดินทางไปยังวัดในเวียงเชียงใหม่ = Map website for visits temples in Wiang Chiang Mai   / กลอยใจ สุทธิทรัพย์ /     2554 /Full Text
298เว็บสไปเดอร์แบบจำเพาะกลุ่มเป้าหมายโดยอาศัยหลักทางเอสวีเอ็ม = Web spider for specific domain based on SVM   / เจษฎา เทโวขัติ /     2553 /Full Text
299เว็บสังคมสำหรับการจัดการความรู้ = Social web for knowledge management   / จารุฉัตร โสรสิงห์ /     2554 /Full Text
300ไวยากรณ์ไม่พึ่งบริบทแบบความน่าจะเป็นสำหรับภาษาไทย = Probabilistic context-free Grammar for Thai language   / ช่อหทัย ไวดี /     2556 /Full Text
knut9689 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
thank
kyew25598 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
ถาม/ตอบ
ประเทศไทยมีกี่จังหวัด(รวมจังหวัดบึงกาฬ)กรอกเฉพาะตัวเลข คำตอบคือ:77
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้